Autoři
  Zpět na úvodní stránku
   
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. (řešitelka projektu)

Působí jako asistentka na Katedře obecné fyziky Pedagogické  fakulty Západočeské univerzity v Plzni. 
Odborně se zaměřuje na optiku, termodynamiku a fyziku pevných látek.
V rámci své disertační práce na MFF UK v Praze se zabývala možností zavedení pojmu entropie do středoškolské fyziky. 

více viz: http://www.kof.zcu.cz/po/proksova/
Kontaktní adresa: RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D., Klatovská 51, 320 13 Plzeň
Email: proksovj@kof.zcu.cz

 
               

PhDr. Mgr. Jan Duršpek (spoluřešitel projektu)

Studuje doktorský studijní program Teorie vzdělávání ve fyzice na Katedře obecné fyziky Západočeské univerzity v Plzni.
V současné době dokončuje studium oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Plzni.
V rámci doktorandského studia se zabývá fyzikou živých systémů a nerovnovážnou termodynamikou.

Kontaktní adresa: PhDr. Mgr. Jan Duršpek, Klatovská 51, 320 13 Plzeň
Email: jdurspek@kof.zcu.cz

 
             
 

Dále se na projektu podíleli:
Studenti doktorského studia na Katedře obecné fyziky ZČU:
Mgr. Lukáš Jánský řešením technických problémů při vzniku www stránek.
Ing. Josef Vajskebr především tvorbou a řešením technických problémů při vzniku www stránek.
Mgr. Pavel Kratochvíl především tvorbou www stránek týkajících se hydrodynamiky a nerovnovážné termodynamiky.
Mgr. Zdeňka Kielbusová při realizaci a záznamu chemických experimentů.

Poděkování:
Vedení Katedry chemie Pedagogické fakulty ZČU za možnost pracovat v chemické laboratoři a za zapůjčení chemikálií.
Jmenovitě bychom chtěli poděkovat za ochotu a porozumění panu Mgr. Vladimíru Nápravníkovi a paní laborantce Iloně Prantlové.
Mgr. Lubomíru Volterovi za technickou pomoc při zaznamenávání experimentů digitální videokamerou.
Ing. Haně Ševčíkové, CSc.  z VŠCHT v Praze za cenné rady a zapůjčení dvou videosnímků.
Doc. RNDr. Marianu Štruncovi, CSc.  z FEI VUT v Brně za zaslání cenných materiálů.

Prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc za laskavé svolení použít obrázek z jejího článku publikovaném v časopisu Vesmír.
Doc. RNDr. Antonu Markošovi, CSc. za laskavé svolení použít obrázky z jeho knihy Povstávní živého tvaru.

 
                 
        Zpět na úvodní stránku