Aplikace nerovnovážné termodynamiky v hydrodynamice
 
     
 

Úvod

Za aplikaci nerovnovážné termodynamiky v hydrodynamice považujeme
tzv. hydrodynamické nestability, které jsou jedním z příkladů vzniku
disipativních struktur
. Vznikají v otevřených hydrodynamických systémech.

Okamžik vzniku disipativních struktur je obvykle určen kritickou hodnotou bezrozměrného čísla charakterizujícího systém (Reynoldsovo, Rayleighovo, Marangoniovo, Taylorovo, aj.).


Při tomto přechodu dochází k uspořádání systému, k samooraganizaci do prostorových struktur (konvekční válce, Bénardovy buňky, Taylorovy víry). Toto uspořádání, započaté
z nestabilního stavu fluktuací systému, je docíleno následným zesílením fluktuace kladnou zpětnou vazbou.

  

  V rámci těchto struktur dochází k lokálnímu snížení entropie. Systém spotřebovává   energii z okolí na udržení své uspořádanosti. Struktury disipují  (rozptylují) dodávanou   energii do okolí a zvyšují okolní entropii.